මෙය මිලදී ගත් විට ඔබට Revision හා Tute Class පන්ති වලට සහභාගි විය හැක. එවිට ඔබ එම courses දෙකටම add වේ.
Revision video සඳහා 2021 Revision – December
Tute Class video සඳහා 2021 Tute class – December
යන course වලට පිවිසීමෙන් නැරඹිය හැක.

Enter full description of the course.

Course Curriculum

Introduction
Week 1
Week 2
Week 3
WEEK 4

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Instructors

39 STUDENTS ENROLLED
error: Content is protected !!